top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY VÝCVIKU FASCINACE TANCEM

Přečtěte si pozorně Smluvní podmínky

výcviku Fascinace tancem 2 v letech 2025 - 2027,

k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na akci.

Smlouva v papírové podobě bude stvrzena vaším podpisem při registraci na začátku výcviku.

Smlouva o tanečním výcviku Fascinace tancem 2025 - 2027

Smluvní strany: 

Raduca Vojáčková, OSVČ , IČ 48089613, www. raduca.cz

(dále lektorka a koordinátorka)

a

Jméno……………. Příjmení ...............................................................................................

Adresa trvalého bydliště:  ....................................................................................

(dále „účastník“)

 

          1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Fascinace tancem je dvouletý neakreditovaný taneční výcvik svobodného vědomého tance, který má sebezkušenostní rozvojový záměr a též vede

k osvojení základních dovedností pro vedení spontánního tance v lokalitě aktuálního bydliště. Smlouva upravuje závazky organizátora a účastníka výcviku.

 

2. ZÁVAZKY ZE STRANY ORGANIZÁTORA

 1. Organizátor zajišťuje podmínky výcviku: lektory, prostory a ozvučení pro tanec, možnosti ubytování a stravování na místě. Zároveň doporučí účastníkovi další vhodné materiály a literaturu, které si hradí účastník sám mimo kurzovné výcviku.
 2. Pouze výjimečně v závažných případech si organizátorka a lektorka vyhrazují právo změn (např. nahrazení lektora, změna místa konání, popř. úpravy kurzovného). V takovém případě budou účastníci o změně informováni neprodleně mailem a telefonem.

 3. Organizátor potvrdí mailem uhrazené zálohy a platby za jednotlivé moduly.

 4. Organizátor vydá po úspěšném ukončení výcviku podloženém 100% účastí osvědčení o absolvování celého výcviku.

 5. Všechny hodiny tance (cca 100 hodin taneční praxe) je možné započítat do počtu hodin protančených s akreditovaným lektorem školy Open Floor.

 

3. ZÁVAZKY ZE STRANY ÚČASTNÍKA

 1. Účastník vstupuje do výcviku na základě vlastní vůle a stvrzuje svůj závazek ho dokončit touto smlouvou a platbou nevratné zálohy. Jen tak je jeho místo rezervováno. Počet míst je limitován.

 2. Účastník má praktickou zkušenost se svobodným vědomým tancem, např. formou otevřených večerů, a to minimálně v počtu 10 hodin u akreditovaných lektorů a v celkovém počtu 20 hodin základní praxe veřejně vedeného spontánního tance. Zároveň absolvoval minimálně jednu víkendovou dílnu jakéhokoliv tématu s hlavní lektorkou. Vícedenní dílnu i jinou taneční praxi je nutné absolvovat do konce roku 2024. 

 3. Účastník se zároveň zavazuje ke včasné platbě jednotlivých modulů dle splátkového kalendáře, viz níže.
  Platbu z Čech posílejte na korunový účet Fio banky: 2500643351/2010.
  Platby ze Slovenska posílejte jako platbu SEBA (nikoliv jako zahraniční platbu) na účet Fio banky:
  IBAN: CZ9220100000002601346567
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kalendář plateb:

 • 11 800 Kč/480€ - nevratná záloha splatná nejpozději do 1.9.2025

       (z ní bude hrazeno kurzovné 5. a 6. modulu).

 • 1. modul: 5900 Kč/240€ zvýhodněná včasná platba do 1.2. 2025

                        6500 Kč/260 € do 21.2. 2025

 • 2. modul: 5900 Kč/240€  zvýhodněná včasná platba do 1.7. 2025

                        6500 Kč/260 € do 1.8. 2025

 • 3. modul: 5900 Kč/240€  zvýhodněná včasná platba do 1.12. 2025

                        6500 Kč/260 € do 1.11. 2025

 • 4. modul: 5900 Kč/240€  bude oznámeno v roce 2024 

                        6500 Kč/260 € bude oznámeno v roce 2024.

        3. Účastník se výcviku účastní plně na svou zodpovědnost.

         Lektorka ani organizátorka nejsou odpovědné za fyzické či psychické      újmy (případné nehody či zranění) a materiální škody (např. ztráty     hmotných věcí či cenností), které se účastníkovi přihodí v průběhu výcviku. Účastník nebude od lektorky nebo organizátorky vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si účastník sjedná popř. vlastní pojištění.

        4. Účastník se ve svém vlastním zájmu zavazuje zúčastnit se celého programu a respektovat organizační a metodické pokyny lektorky a organizátorek. 

         5. Program 6 setkání v letech 2025 - 27 je závazný pro organizátora a     účastníka zároveň. Změny ze strany organizátora si organizátor vyhrazuje v   závažných případech vzhledem k nejisté ekonomické situaci -  může jít o změny v termínech, lokalitě, případně v ceně jednotlivých kurzů.

Výcvik se bude konat v těchto termínech a lokalitách:

 • 1. modul: 27.2. -2.3. 2025 centrum Živá voda

 • 2. modul: 7.- 10. 8.  2025 centrum Živá voda

 • 3. modul: 11. - 14. 12. 2025 centrum Živá voda

 • 4. modul: bude upřesněno v roce 2024

 • 5. modul: bude upřesněno v roce 2024

 • 6. modul: bude upřesněno v roce 2024

    6. Účastník se zavazuje absolvovat celý výcvik. Je možné výjimečně omluvit svou účast ze zdravotních či jiných vážných důvodů po dohodě

s lektorkou. Příslušný modul nebude zřejmě možné nahradit. Vzhledem

k závazkům ze strany lektorky a organizátorek platí pro účastníka i při neúčasti v modulu všechny závazky finanční. Absencí zaniká ovšem možnost získat osvědčení o úspěšném absolutoriu výcviku.

       7. Výcvik začíná většinou ve čtvrtek v 18 hod. a končí v neděli v 16 hod.

4. PODMÍNKY OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVANÍ VÝCVIKU 

Účastník získá osvědčení o absolvování výcviku Fascinace tancem, když se zúčastní všech 6 modulů, zaplatí za ně a bude se jich aktivně účastnit.

 

5. ZÁNIK ZÁVAZKU VŮČI TÉTO SMLOUVĚ 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data odeslání elektronické přihlášky, jejíž je smlouva součástí, do 1. 7. 2027. 

Když některá strana poruší závazek z této smlouvy z bodů 2 a 3, je druhá strana oprávněná od smlouvy odstoupit. 

 

6. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

      Smlouva nabývá platnosti odesláním elektronické přihlášky na výcvik, jejíž je součástí. Stvrzena bude podpisem účastníka a lektorky v papírové podobě připravené ve 2 vyhotoveních při registraci na začátku 1. modulu.

 

V ..................................................                                           dne ……………………….............

 ………………………………………… ……………………………                                          ..................................

 lektorka  a koordinátorka Raduca Vojáčková               účastník                   

bottom of page