top of page

PODMÍNKY ÚČASTI

NA TANEČNÍCH AKCÍCH

Přečtěte si pozorně podmínky účasti,

k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na akci. Vaše přihláška a účast na tanečních akcích je podmíněna souhlasem

s podmínkami účasti.

Přihlášením se na tuto akci souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti:

Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi (účastníkem) a organizátorkou pořádající tuto dílnu. Účastník se přihlašuje na uvedenou dílnu/lekci a zavazuje se uhradit její cenu dle uvedených informací. Pokud kurzovné nebude zaplaceno, organizátorka si vyhrazuje právo posuzovat případnou
přihlášku, jako by byla zrušena. Jakmile bude zaslána přihláška a platba uhrazena, potvrdí organizátorka účastníkovu rezervaci e-mailem.

Účastník se dílny/lekce účastní plně na svou zodpovědnost.
Účastník prohlašuje, že neví o žádném svém psychickém stavu, pro nějž by byl pohyb kontraindikací (mohl by např. rozvinout úzkost, depresi či jiné stavy, které vyžadují odbornou psychiatrickou péči).
Zároveň prohlašuje, že si je vědom/a rizika, které takový stav představuje pro něj a skupinu a který může být důvodem k ukončení účasti na tanečním večeru, dílně či ve výcviku.

Organizátorka není odpovědná za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění) a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se účastníkovi přihodí v průběhu lekce/dílny.
Účastník od organizátorky nebude vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si účastník sjedná popř. vlastní pojištění.


Ve svém vlastním zájmu se účastník zavazuje zúčastnit se celého programu a respektovat organizační a metodické pokyny lektorky a organizátorky/organizátorů. 
V průběhu jakékoliv taneční akce nepořizuje žádné audio nebo video záznamy.
Pouze výjimečně v závažných případech si organizátorka a lektorka vyhrazují právo změn (např. nahrazení lektora, změna místa konání, popř. zrušení dílny).

STORNO PODMÍNKY:

Zruší-li účastník smlouvu déle než 30 dnů před zahájením dílny/lekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 Kč a platba bude vrácena. Zruší-li účastník smlouvu v termínu kratším než 30 dnů, platba ani její část nebude vrácena, nenajde-li za sebe náhradníka. V tomto případě obdrží účastník platbu zpět, poté co bude požadovaná částka uhrazena náhradníkem. 

bottom of page