top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů

For English read here, please.

v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů

vstupující v účinnost 25. 5. 2018 (GDPR).

Jako účastník lekcí a dílen vědomého tance

Open Floor a 5 rytmů sdělujete své osobní údaje prostřednictvím zabezpečeného webu www.raduca.cz

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány
Raducou Vojáčkovou, IČ: 48089613, sídlem Dlouhá 44, Praha 1 (dále jen správce).
Správce určuje účel, způsob a časové období pro zpracování dat.
V případě potřeby také spolupracovníky, kteří se podílejí na organizaci a produkci tanečních lekcí a dílen a se zpracováním dat pomáhají. 

 

Vaším právem je kontaktovat správce kdykoliv v průběhu zpracování údajů,
kontakt: +420 603 805 702, raduca.vojackova@gmail.com

Správce prohlašuje, že jedná v souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR. Osobní údaje zpracovává jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah údajů a účel zpracování

Vámi sdělené údaje správce zpracovává pro naplnění následujících účelů a

v následujícím rozsahu: 

Jméno, příjmení, telefon - registrace, rezervace místa na taneční lekci/dílnu, sdělení bližších informací či aktuálních změn týkajících se lekce/ dílny,

na kterou jste přihlášen/a. 
E-mailová adresa - využívána pro účely přímého marketingu

- rozesílání obchodních sdělení -

u registrovaných klientů (účastníků lekcí a dílen vědomého tance) předpokládám zájem o novinky a informace o připravovaných tanečních

lekcích a dílnách.


Základem oprávněného zájmu je snaha

o poskytování služeb v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování nabídky otevřených lekcí a dílen vědomého tance Open Floor a 5 rytmů v ČR. 

Zasílání newsletteru probíhá zpravidla jednou měsíčně, a to pouze na základě uděleného souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Jméno, příjmení, adresa - slouží jako fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Uplatňování a plnění vašich práv 

Pokud byste chtěl/a využít některé z vašich práv (viz níže), prosím, kontaktujte mě na raduca.vojackova@gmail.com

Souhlas se zasílám newsletterů a informací o připravovaných tanečních otevřených lekcích a dílnách můžete kdykoliv odvolat, a to použitím odhlašovacího odkazu v zaslaném emailu, případně zaslat odvolání souhlasu na tanec@raduca.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,

který byl dán před jeho odvoláním.

Nejste povinen/povinna souhlas udělit. V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným

negativním důsledkům.

Dále máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo kontaktovat správce, aby v případě vaší žádosti ve 30-denní lhůtě doložil, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovány a proč. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.

Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a uplatňování práv neoprávněnými osobami.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití

k hodnocení některých aspektů Vaší osoby. 

V případě, že by správce hodlal vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován/a a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

E-maily s informacemi o vědomém tanci Open Floor a 5 rytmů jsou zasílány s vaším souhlasem a na základě oprávněného zájmu. Souhlas se zasíláním newsletterů a informací o připravovaných tanečních lekcích a dílnách můžete kdykoliv odvolat, a to použitím odhlašovacího odkazu v zaslaném emailu, případně zaslat odvolání souhlasu na raduca.vojackova@gmail.com

Předání osobních údajů třetím osobám: 

Přístup k vašim osobním údajům mají někteří moji spolupracovníci, kteří organizují celodenní a vícedenní taneční dílny, a také zahraniční lektoři, aby vás v případě potřeby mohli kontaktovat.

V rámci zajištění činnosti využívám dílčích služeb a aplikací platformy Google. Jako správce dat bych vás též ráda informovala, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a také o opatřeních sloužících k zabezpečení osobních údajů. Zavazuji se, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné další třetí straně. 

Díky využití moderních postupů a dostupných technologických řešení jsou vaše osobní údaje chráněny v max. možné míře tak,

aby nedošlo k jejich zneužití ani poškození.

bottom of page