top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY VÝCVIKU FASCINACE TANCEM

Přečtěte si pozorně Smluvní podmínky

výcviku Fascinace tancem 2022 - 2024,

k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na akci.

Smlouva v papírové podobě bude stvrzena vaším podpisem při registraci na začátku výcviku.

Smlouva o tanečním výcviku Fascinace tancem 2022 - 2024

Smluvní strany: 

Raduca Vojáčková, OSVČ , IČ 48089613, www. raduca.cz

(dále lektorka a koordinátorka)

a

Jméno……………. Příjmení ...............................................................................................

Adresa trvalého bydliště:  ....................................................................................

(dále „účastník“)

 

          1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Fascinace tancem je dvouletý neakreditovaný taneční výcvik svobodného vědomého tance, který má sebezkušenostní rozvojový záměr a též vede k osvojení základních dovedností pro vedení spontánního tance v lokalitě aktuálního bydliště. Smlouva upravuje závazky organizátora a účastníka výcviku.

 

2. ZÁVAZKY ZE STRANY ORGANIZÁTORA

 1. Organizátor zajišťuje podmínky výcviku: lektory, prostory a ozvučení pro tanec, možnosti ubytování a stravování na místě. Zároveň doporučí účastníkovi další vhodné materiály a literaturu, které si hradí účastník sám mimo kurzovné výcviku.
 2. Pouze výjimečně v závažných případech si organizátorka a lektorka vyhrazují právo změn (např. nahrazení lektora, změna místa konání, popř. úpravy kurzovného). V takovém případě budou účastníci o změně informováni neprodleně mailem a telefonem.

 3. Organizátor potvrdí mailem uhrazené zálohy a platby za jednotlivé moduly.

 4. Organizátor vydá po úspěšném ukončení výcviku podloženém 100% účastí osvědčení o absolvování celého výcviku.

 5. Všechny hodiny tance (cca 110 hodin taneční praxe) je možné započítat do počtu hodin protančených s akreditovaným lektorem školy Open Floor.

 

3. ZÁVAZKY ZE STRANY ÚČASTNÍKA

 1. Účastník vstupuje do výcviku na základě vlastní vůle a stvrzuje svůj závazek ho dokončit touto smlouvou, platbou nevratné zálohy. Jen tak je jeho místo rezervováno. Počet míst je limitován.

 2. Účastník se zároveň zavazuje ke včasné platbě jednotlivých modulů dle splátkového kalendáře, viz níže.
  Platbu z Čech posílejte na korunový účet Fio banky: 2500643351/2010.
  Platby ze Slovenska posílejte jako platbu SEBA (nikoliv jako zahraniční platbu) na účet Fio banky:
  IBAN: CZ9220100000002601346567
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kalendář plateb:

 • 11 500 Kč/460 € - nevratná záloha splatná nejpozději do 15.5.2022

       ( z ní bude hrazeno kurzovné 5. a 6. modulu).

 • 1. modul: 5700 Kč/225€ zvýhodněná včasná platba do 1.6. 2022

                        6300 Kč/250 € do 1.8. 2022

 • 2. modul: 5700 Kč/225€  zvýhodněná včasná platba do 1.9. 2022

                        6300 Kč/250 € do 1.10. 2022

 • 3. modul: 5700 Kč/225€  zvýhodněná včasná platba do 1.12. 2022

                        6300 Kč/250 € do 1.2. 2023

 • 4. modul: 5700 Kč/225€  zvýhodněná včasná platba do 1.5. 2023

                        6300 Kč/250 € do 1.7. 2023

        3. Účastník se výcviku účastní plně na svou zodpovědnost.

         Lektorka ani organizátorka nejsou odpovědné za fyzické či psychické      újmy (případné     nehody či zranění) a materiální škody (např. ztráty     hmotných věcí či   cenností), které se účastníkovi přihodí v průběhu výcviku. Účastník nebude od lektorky nebo organizátorky vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si účastník sjedná popř. vlastní pojištění.

        4. Účastník se ve svém vlastním zájmu zavazuje zúčastnit se celého programu a respektovat organizační a metodické pokyny lektorky a organizátorek. 

         5. Program 6 setkání v letech 2022 - 24 je závazný pro organizátora a     účastníka zároveň. Změny ze strany organizátora si organizátor vyhrazuje v   závažných případech vzhledem k nejisté hygienické a ekonomické situaci -  může jít o změny v termínech, lokalitě, případně v ceně jednotlivých kurzů.

Výcvik se bude konat v těchto termínech a lokalitách:

 • 1. modul: 18. - 21. srpna 2022 centrum Živá voda

 • 2. modul: 20. - 23. října 2022 usedlost Hamernice

 • 3. modul: 2. - 5. března 2023 centrum Živá voda

 • 4. modul: 3. - 6. srpna 2023 centrum Živá voda

 • 5. modul: 9. - 12. listopadu 2023 usedlost Hamernice

 • 6. modul: jaro/léto 2024 bude upřesněno později

    6. Účastník se zavazuje absolvovat celý výcvik. Je možné výjimečně omluvit svou účast ze zdravotních či jiných vážných důvodů po dohodě s lektorkou. Příslušný modul nelze nahradit a vzhledem k závazkům ze strany lektorky a organizátorek platí i všechny závazky finanční. Absencí zaniká ovšem možnost získat osvědčení o úspěšném absolutoriu výcviku.

       7. Výcvik začíná vždy ve čtvrtek v 18 hod. a končí v neděli v 15 hod.

4. PODMÍNKY OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVANÍ VÝCVIKU 

Účastník získá osvědčení o absolvování výcviku Fascinace tancem, když se zúčastní všech 6 modulů, zaplatí za ně a bude se jich aktivně účastnit.

 

5. ZÁNIK ZÁVAZKU VŮČI TÉTO SMLOUVĚ 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data odeslání elektronické přihlášky, jejíž je smlouva součástí, do 31. 8. 2024. 

Když některá strana poruší závazek z této smlouvy z bodů 2 a 3, je druhá strana oprávněná od smlouvy odstoupit. 

 

6. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

     1. Za osoby oprávněné jednat za koordinátorku v organizačních záležitostech stanovuji: Miroslavu Pláničkovou (mirka.ok@gmail.com, 00 421 0907 685 338) a Věrku Pohlídalovou (veracek@email.cz, 00420 608 805 691).

     2. Smlouva nabývá platnosti odesláním elektronické přihlášky na výcvik, jejíž je součástí. Stvrzena bude podpisem účastníka a lektorky v papírové podobě připravené ve 2 vyhotoveních při registraci na začátku 1. modulu.

 

V ..................................................                                           dne ……………………….............

 ………………………………………… ……………………………                                          ..................................

 lektorka  a koordinátorka Raduca Vojáčková               účastník                   

bottom of page